dogsing.com

ahye me – obibini feat. kidi текст песни

подождите пожалуйста...

odo se)mpe me bioom
waye ye ya ade a ama no ahye me odo ee
i give u my heart and love
but you you play me for a fool

waye me ade odo aye me ade
waye me ade oo odo agyae me 2-
obibini
odo de manim aye door mat
all along s33)te format
ey3 course wewie na okyero sat
)se wanya sika ni bi asesa ne weather forecast
mennfa me nkwasia sem nko we buo nda
y3te fie baako mu nso ase onnhu me
)nye make up akese aa na eye movie
osimu s3)k) guaso ase onndu y3
fone no so da flight mode nso onntu y3
aa na me kaa s3 y3 time aso
y3b3 fly ak) dubai ak)p3 squarsh anom
na me tsi s3 y3 se wo fee wo crush ano
s3 me da so te nkwam 3y3 christ adom
a me sponsor wo st johns grammer
so first fone ye sika a 3se se me de hwe grandma
ensi ho ampo sika dan ma
me yea poultry anka me dam s3 mahama
kidi
odo se)mp3 me bioom
waye ya ye ade a ma no ahye me odo ee
i give u my heart and love
but you you play me for a fool
waye me ade odo aye me ade
waye me ade o odo agyae me 2-

mmm aaaa i give u all my heart o
but u show me say some girls are dangerous
mmm aaaa i give u all my soul oo
but u show me say some girls are dangerous…
obibini
obiaa ye me yawa ma no nk)) me square sei
wosi wo ya da me wo fr3 me s-x way
hwee nnye wo nso wosi wo da so p3 wo ex ray
me so do ani boo me so osi nana let pray
eii me danfo fo) me me nnya aso
wo ho daily report da me nan so
de3 ey3 me ya ne s3 wo maame so foa so emmere a
onni bi no me na me ma no bi k) kwanso ewurade.
kidi
odo se)mpe me bioom.
waye ya ye ade a ma no ahye me odo ee
i give u my heart and love
buy you you play for a fool
waye me ade odo aye me ade
waye me ade oo odo agyae me 2-
mmm aaa i give you all heart oo
but u show me say some girls are dangerous
mmm aaa i give all my soul
but u show me say some girls are dangerous
xylophone music.

- obibini feat kidi текст песни

случайный