dogsing.com

nasustrach svvtannyu – solarward текст песни

подождите пожалуйста...

¡ bylyya chasy my
sustrakal³ sonca
krochyl³ nasustrach
agnyu sv³tannya
pa rodnay zyaml³
garyzonta¢
byaskoncyh
glybokay nochchu ³
ran³cay rannyay

zorak blyask, lesu
c³sh ³ spakoy,
posv³st vetra
halodny ¢nachy
mesyaca zzyanne u
ma¢kl³vyh absharah
nyabesa¢ ch-rnyh
pustyh

malanak strely,
naval’n³c
grukatanne
neba slezy – dajdju
scyana
my krochym nyaspynna
nasustrach sv³tannyu
nasustrach
sv³tannyu, da novaga
dnya

zorak blyask, lesu
c³sh ³ spakoy,
posv³st vetra
halodny ¢nachy
mesyaca zzyanne u
ma¢kl³vyh absharah
nyabesa¢ ch-rnyh
pustyh

- solarward текст песни

случайный