dogsing.com

0/100 – swizzy347 & bluestar текст песни

подождите пожалуйста...

ýaranjak bolyaň
sen maňa ýaranjak bolyaň
sen maňa ýaranjak bolyaň, ýöne maňa hiç zat gerek däl,

ýüregime girjek bolyaň giriş ýokdyr kesekä .
hawa, hemmämiz bir, ýöne sen
men ýaly däl n-gga, men ýaly däl n-gga, men ýaly däl.
meň gije ýaşaýanymy görkezenok saňa tv,
biz repçy däl, ýöne käwagt açan bolyas efir.
her kim birinji oýunda, men tapamok ýerimi,
bagyşla welin bärde göremok men deňimi, yeeey.

ynan bu bala hemme zada taýyn (yeah)
durmuş gysga menem alýan öz paýym (yeah)
ýaşym 24 utananan bolaýyn,
maňa gyzykly däääl, ýazyber arkaýyn.
ýok bizde pully daýy ýada pully gaýyn,
bize gyzykly däl naçe puly baýyň,
jübimde ýetik yaşym
get rich or die, get rich or die n-gga!

tagamyn datman durmuş barada ýazýaň,
sozleň agramy ýok nähili bolandada kapýaň,
biz kakaň terbiýesi bilen däl köçede ulaldyk
bizem geçmişi pozup, geljege tarap,
hakykaty unutdyň öýdýaň halymam harap
käte berlen soraglara özumem tapamok jogap,
bir jübiňden pul dökülýar birindede ýok sogap, boooy!
hiç bir dostyň durmajak ýerinde, gözüni gyrpman durjak ýeke agam,
hiç bir kakaň durmajak ýerinde, janyny berip biljek ýeke agam.
maňa nämä gerek dos? maňa nämä gerek kaka? men ayakda sen bar!
maňa nämä gerek dos? maňa nämä gerek kaka? men ayakda sen barkaň!

yeah
(maňa nämä gerek dos, maňa nämä gerek kaka)
16.07
347
swizzy on the beat, yeah!

- swizzy347 bluestar текст песни

случайный