dogsing.com

say it to me – weiss (uk) & christian nielsen текст песни

подождите пожалуйста...

ေဟးအုိင္ဝက္ဒူးရင္းဂ်က္ဖုိင္းဘီဖုိးအုိင္မက္ယူ
ဒရင့္တူးမက္သက္စ္အမ္အစ္ရႈးဘက္အုိင္အုိေခ
ေဟးတဲလ္ယူဖ်န္႔တူႏုိက္စ္တူမိ့သမ္းဘက္အုိင္နဲဗားဝမ့္တူစီးသမ္းအဂမ္း…

အုိင္ႏူန္းအုိင္ဘရိတ္ယူဟဒ္မု႔တူသည္စီးတူးအင္သဲလ္ဘ႐ုတ္ေဒါင္းကားအမ္ဖုိးရီးယားႏုိးေခါေနာင္ယူလြတ္ခ့္အ့ပရီတီးအုိအုိင္အုိင္အုိင့္ခမ့္စေတာ့… အုိအုိင္အုိင္အုိင့္အုိက္ခမ့္စေတာ့…
ဆုိေဘးေဘ့ပူမီကလုိဇာအမ္သည္ဘက္စိ့ေအာ့ယူ႐ုိဗာသက့္အုိင္ႏုန္းယူခမ့္အက္ေဖာ့ဘိုက့္သည္တက္တူးအြန္ယူရႈိးဒါးပူးသည္႐ွိ႐ုိက္ေအာ့သည္ေကာ္နာေအာ့သည္မက္ထရစ္သက္ယူစတုိးဖေရာ္ယူရြန္းမိတ္ဘက္ခ့္အင္ဘုိဒါဝီအိမ့္နဲဗားဂက္တင္းအုိးဒါး့…

ဟုိး… လြတ္အပ္ဂြတ္သည္ေဒးအုိင္မက္ယူ.
အုိင္ေဖာ္ဂတ္ဝုိင္လ္အုိင္လက္စ္ယူအမ္အုိင္အင္းဇိမ္း…
စေတးပေလးသက္ဘလင့္ဝမ္းအိဒ္တီတူးေစာင္း…
သက္ဝဲလ္ဘီတူဒက္အမ္တူးစြန္းအစ္အုိေခ…

အုိင္ႏူန္းအုိင္ဘရိတ္ယူဟဒ္မု႔တူသည္စီးတူးအင္သဲလ္ဘ႐ုတ္ေဒါင္းကားအမ္ဖုိးရီးယားႏုိးေခါေနာင္ယူလြတ္ခ့္အ့ပရီတီးအုိအုိင္အုိင္အုိင့္ခမ့္စေတာ့… အုိအုိင္အုိင္အုိင့္အုိက္ခမ့္စေတာ့…
ဆုိေဘးေဘ့ပူမီကလုိဇာအမ္သည္ဘက္စိ့ေအာ့ယူ႐ုိဗာသက့္အုိင္ႏုန္းယူခမ့္အက္ေဖာ့ဘိုက့္သည္တက္တူးအြန္ယူရႈိးဒါးပူးသည္႐ွိ႐ုိက္ေအာ့သည္ေကာ္နာေအာ့သည္မက္ထရစ္သက္ယူစတုိးဖေရာ္ယူရြန္းမိတ္ဘက္ခ့္အင္ဘုိဒါဝီအိမ့္နဲဗားဂက္တင္းအုိးဒါး

…ဝီအိမ့္နဲဗားဂက္တင္းအုိးဒါး…
အုိဝီအိမ့္နဲဗားဂက္တင္းအုိးဒါး… ဝီအိမ့္နဲဗားဂက္တင္းအုိးဒါးဂက္တင္းအုိးဒါး…

- weiss uk christian nielsen текст песни

случайный